The Czechoslovak border-Separately together is primarily a photographic collection following the lifestyle and manifestations of material culture, changes in the society of the Czech and Slovak nation after 30 years since the division of Czechoslovakia. Often absurd scenes in the background of cultural events, anniversaries, or random meetings. Something that takes place in the second plan of the event itself. At the same time, it is a photographic document capturing the contemporary life of people, but also the appearance of the landscape, architecture, folklore customs of two nations that lived together in one state. I started working on the project from 2021, the photography itself takes place in a 50 km zone from the border on both sides, i.e. in Moravia and Slovakia, along the entire length of the border from the confluence of the Dyje River with Moravia to the Trojmezi in Hrčava.

 

Československá hranice-Samostatně spolu je primárně fotografický soubor sledující životní styl a projevy hmotné kultury, proměny společnosti českého a slovenského národa po 30 letech od rozdělení Československa. Často absurdní výjevy na pozadí kulturních akcí, výročí, či náhodných setkání. Něco co se odehrává v druhém plánu samotného dění. Zároveň je to fotografický dokument zachycující současný život lidí, ale i podobu krajiny, architektury, folklorních zvyků dvou národů, které žily společně v jednom státě. Na projektu jsem začal pracovat od roku 2021, samotné fotografování probíhá v 50 km pásmu od hranice na obě strany, tzn.na Moravě i na Slovensku, po celé délce  hranice od soutoku řeky Dyje s Moravou po Trojmezí na Hrčavě. 

CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER
CZ border-SEPARATELY TOGETHER CZ border-SEPARATELY TOGETHER